Moet er een waarborg betaald worden ?

Er wordt geen waarborg betaald maar we kunnen wel aanspraak maken op een waarborg die gecrediteerd zal worden via je kredietkaart. Uiteraard zal dit enkel gebeuren in uitzonderlijke situaties zoals hieronder vermeld in onze algemene voorwaarden.

De ondertekening van een volmacht / toelating aan BOLIDES om - via een creditkaart toebehorende aan een Deelnemer - schadevergoedingen te recupereren indien er zich een situatie zou voordoen binnen de welke BOLIDES overeenkomstig huidige voorwaarden een aanspraak kan maken op de waarborg.

De beschikking over een rechtsgeldige creditkaart (visa en/of mastercard) met een minimale kredietlimiet ad. € 2.500,00, welke beschikbaar dient te zijn doorheen de volledige duurtijd van de samenwerking. In de mate deze niet langer beschikbaar zou zijn, zal de Deelnemer BOLIDES hiervan onmiddellijk verwittigen, nu de samenwerking hierdoor minstens ‘on hold’ zal worden geplaatst. 

De waarborg zal worden verstrekt door BOLIDES het recht te verschaffen schadevergoedingen via de creditcard ter beschikking gesteld door de Deelnemer onmiddellijk in rekening te brengen van de Deelnemer.

BOLIDES bekomt het recht aanspraak te maken op de waarborg in een of meerdere van volgende situaties zich zouden voordoen :

  • schadegevallen : voor het bedrag van de vrijstelling indien er zich een verzekerd risico zou voordoen. Het bedrag van de vrijstelling bedraagt € 550,00 in foutaansprakelijkheid en € 5.500,00 ingeval van diefstal van het voertuig.

  • schadegevallen : voor het bedrag van de aangebrachte schade indien er zich geen verzekerd risico zou voordoen. (bijv. opzettelijke brandstichting, vandalisme, edm.)

  • onrechtmatig gebruik tankkaart : voor het bedrag van de onrechtmatig afgenomen brandstof, te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding ad. € 25,00 ter dekking van de administratiekosten.

  • het zeer vuil achterlaten van het voertuig : voor het bedrag van de car wash en/of poetsbeurt.

Boetes of retributies : indien de Deelnemer niet reageert op de berichtgeving uitgaande van BOLIDES houdende aanrekening van een boete en retributies en hierdoor te kennen geeft dat hij deze boete of retributies niet betwist, onverminderd het recht in hoofde van BOLIDES om hiervoor een adminstratieve kost in rekening te brengen zoals nader omschreven in de bijlage m.b.t. de tarieven. (cfr. art. 15)

Indien BOLIDES aanspraak zou willen maken op de waarborgregeling, dan zal zij de Deelnemer hiervan verwittigen en in kennis stellen. Wenst de Deelnemer enige betwisting te voeren, dan zal deze BOLIDES onmiddellijk dienen in kennis te stellen van de betwisting, zodat partijen kunnen nagaan of er een oplossing kan worden gevonden voor deze betwisting. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk